محصولات


تولید انواع نخ پنبه ای و مخلوطمحصولات تولیدی

فاز یک :

ردیف نوع نخ مشخصات نخ
1 اپن‌اند R20 پنبه‌ای، مخلوط و مصنوعی 5 NE – 30 NE
2 دولا پنبه‌ای 20 NE – 30 NE

فاز دو :

ردیف نوع نخ مشخصات نخ
1 اپن اند R60 – پنبه ای مصنوعی و مخلوط 20 NE – 40 NE
2 رینگ G36– لایکر 16 NE – 30 NE
3 پنبه کارد 20 NE – 30 NE
4 پنبه‌ شانه 20 NE – 60 NE
5 مصنوعی و مخلوط 20 NE – 60 NE