مسئولیت های اجتماعی

(معین اقتصادی)کلاس سوزن دوزی جابوز

مسئولیت های اجتماعی (معین اقتصادی)جلسه با مربیان آموزش صنایع دستی

مسئولیت های اجتماعی (معین اقتصادی)بازدید موسسه خیریه

مسئولیت های اجتماعی (معین اقتصادی)بازدید دبستان تربت حیدریه

مسئولیت های اجتماعی (معین اقتصادی)بازدید از کلاس سوزن دوزی نصرآباد و دهنو

مسئولیت های اجتماعی (معین اقتصادی)بازدید از خیریه گلهای مریم

مسئولیت های اجتماعی (معین اقتصادی)مسابقه پنبه طلای سفید

پنبه طلای سفید از نگاه دوربین

Total 7  records . Showing 1 to 7 of 7