فاز یک


شرکت نساجی کاشمر مدرس

الیاف به منظور سهولت در امر حمل و نقل، به صورت عدل بسته‌بندی و به کارخانه ریسندگی منتقل می‌شود. ابتدا عدل‌ها توسط دست باز شده و در خط قرار می‌گیرد تا عملیات حلاجی که شامل: باز کردن، مخلوط کردن و گرفتن ضایعات پنبه می‌باشد روی آنها صورت گیرد.
در خط پنبه کارخانه، دستگاه‌ها به ترتیب شامل: یونی‌فلوک (عملیات برداشت اتوماتیک)، یونی‌کلین (باز کردن الیاف)، یونی‌میکس (مخلوط کردن الیاف)، فاین‌کلینر (باز کردن الیاف، مخلوط کردن و ضایعات‌گیری) و کندانسور (گرفتن خاک الیاف) می‌باشد.
در خط مخلوط کارخانه، دستگاه‌ها به ترتیب شامل: میکسینگ بل‌اپنر (باز کردن، مخلوط کردن و ضایعات‌گیری الیاف)، کانتیمتر (اندازه‌گیری درصد الیاف) و میکسینگ (مخلوط کردن، بازکردن و گرفتن ضایعات و خاک الیاف) می‌باشد.
الیاف حلاجی شده، توسط ماشین کارد بعد از گرفتن الیاف کوتاه و مخلوط دوباره آنها و همچنین با گرفتن درصدی از ضایعات موجود در الیاف، تبدیل به فتیله می‌شود. فتیله تولیدی کارد جهت یکنواختی کامل از دو مرحله پاساژ (چندلاکنی) عبور داده شده و در بانکه کوچکتری قرار می‌گیرد. مرحله بعدی، مرحله تولید نخ از این فتیله می‌باشد که در اپن‌اند ضمن وارد آمدن کشش بسیار زیاد به الیاف و سپس تاب دادن، تبدیل به نخ می‌شود.
به دلیل پایین بودن استحکام نخ یک‌لا برای بعضی مصارف پارچه، این نخ می‌بایست دولا شود. برای این کار ابتدا توسط ماشین دولاکن دونخ یک‌لا کنار هم قرار گرفته سپس بر روی ماشین دولاتاب با اعمال تاب لازم، نخ دولا تهیه می‌شود.
شایان ذکر است که با استفاده از ابزارهای کنترل کیفی پیشرفته در آزمایشگاه، کلیه کنترل‌های لازم در پروسه تولید به دقت انجام می‌شود.
مرحله نهایی تولید نخ مرحله کنترل و بسته‌بندی است که بوبین‌ها چه یک‌لا و چه دولا بعد از کنترل بسته‌بندی می‌شود.