مسابقه پنبه طلای سفیدمسابقه پنبه طلای سفید


منتخبین مسابقه عکاسی ((پنبه طلای سفید))
در بخش های حرفه ای و موبایل بنابر نظر داوران در بخش اول و دوم برنده ای اعلام نشد، در ادامه تصمیم بر این شد تعداد منتخبین از ۱۰ نفر به ۲۴ نفر تغییر پیدا کند. در این زمینه کارخانجات نساجی کاشمر بعنوان اسپانسر مسابقه بود.
در بخش حرفه ای نفر سوم جناب آقای محمد مهیمنی
در بخش موبایلی نفر سوم جناب آقای موسی خانی
و منتخبین
آقای مرتضی قوامی – آقای عباس خرمی –  آقای مصطفی ایزانلو – آقای حاجی مراد خدانظری – آقای محمد اسماعیل اسدی – آقای محمد عبدلی پور
خانم مهسا خادمی – آقای حمید میرزاده – خانم نرگس چراغی – خانم عاطفه شادی – آقای پیمان حمیدی پور – آقای میثم رنجبر – آقای مهدی نجاریان
آقای مهران دارونی – آقای داوود کهن ترابی – آقای حجت آملی – خانم زهره کوکبی – آقای احمد تاجی – محسن مقداری – سعید قاسمی
خانم سحر انصاری – خانم ایران مهدی پور – خانم شریفه علی آبادی – اسماعیل مهاجر