مراسم رونمایی تمبر، دومین همایش ملی روز جهانی پنبه



مراسم رونمایی تمبر، دومین همایش ملی روز جهانی پنبه