مراسم رونمایی تمبر، دومین همایش ملی روز جهانی پنبهمراسم رونمایی تمبر، دومین همایش ملی روز جهانی پنبه