دومین همایش ملی روز جهانی پنبهدومین همایش ملی روز جهانی پنبه


این همایش با محورهای توسعه کشت و تولید پنبه با ارتقاء کیفیت محصول، بهبود فن آوری و انتقال  دانش به مزرعه، بررسی زنجیره ارزش از مزرعه تا صنعت، بازرگانی و اقتصاد پنبه و نوسازی و توسعه صنایع اصلی و جانبی پنبه در دی ماه 1399 برگزار خواهد شد.
گفتنی است ، وزارت جهاد کشاورزی، گروه سرمایه گذاری دماوند و کارخانجات نساجی کاشمر برگزار کنندگان این همایش ملی هستند.